Kein Grab ist stumm

 

Sektionen | Register | Suchen

 

<<< | >>>

 

 

 

40 - 1 - 23 (Lenz)

Bildteil

GRABINSCHRIFT

TAFEL

Franz Lenz

Oberstlieutenant a. D.

geb. 20. Dezember 183¿ gest. 5. März 1892

Friedrich Lenz

Ober-Inspektor der k. b. Staatseisenbahn

geb. 4.VIII.18¿ gest. 3.XI.1907

Emma Lenz

geb. Müller

geb. 23.VI.1845, gest. 23.III.1921

Ω

 

 

 

<<< | >>>

 

Sektionen | Register | Suchen

 

ISSN 2367 - 3907

© Reiner Kaltenegger. 2007 - 2017.