Kein Grab ist stumm

 

Sektionen | Register | Suchen

 

<<< | >>>

 

 

 

3 - 3 - 43 (Gietl)

Bildteil

GRABINSCHRIFT

Herr Michael Gietl

Kaufmann,

geb. 17. Juli 1833, gest. 24. Mai 1890.

Frau Therese Gietl

geb. 2. Novbr. 1838, gest. 12. Mai 1904.

Herr Michael Gietl

Kaufmann,

geb. 23. Dezember 1865, gest. 30. August 1908.

Herr Gustav Gietl

Kaufmann,

geb. 30. November 1872, gest. 2. März 1911.

Julie Gietl, 28. VII.1870 - 14.IV. 1932.

SOCKEL

Grabstätte

der Familie Gietl.

Kosenbach.

TAFEL

Herr Max Gietl

Kaufmann,

geb. 30. April 1879, gest. 4. Januar 1938.

Ω

 

 

 

<<< | >>>

 

Sektionen | Register | Suchen

 

ISSN 2367 - 3907

© Reiner Kaltenegger. 2007 - 2017.